Quay lại

Danh sách sinh viên nợ học phí

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ

Đến hết kỳ II năm 2015-2016

 

TT

Lớp, Khóa

Họ và tên

Tổng số tiền nợ (đồng)

Tình trạng

1

CN may K53

Nguyễn Quang Thiết Phúc

756,168

Đình chỉ

2

CN may K57

Nguyễn Lê Việt Hoàng

6,460,829

Đình chỉ

3

CN may K55

Nguyễn Thị Dinh

53,256

Học

4

Dệt may 4 K59

Lê Thị Thanh

4,149,835

Đình chỉ

5

KT Dệt may 02 K58

Nguyễn Thị Yến

4,495,00

Đình chỉ

6

CN may K55

Phạm Thị Nhiệm

887,000

Học

7

CN may K55

Trần Thị Sim

5,788,371

Học

8

CN may K55

Nguyễn Thị Thúy

870,000

Học

9

Dệt may 2 K59

Phạm Thị Thu Hoài

1,489,228

Đình chỉ

10

KT Dệt may 01 K58

Phan Bá Anh

5,492,500

Đình chỉ

 

  1. Các em SV ở tình trạng Học: Lên nộp tiền tại phòng Công tác chính trị & Công tác sinh viên C1-103 trước ngày 31/5/2017.
  2. Các em SV ở tình trạng Đình chỉ: Lên phòng Công tác chính trị & Công tác sinh viên C1-103 để giải quyết vấn đê học phí và hồ sơ sinh viên.