Quay lại

Lịch mở đăng ký lớp bổ sung kỳ 20182-B

Sinh viên chú ý thời gian mở điều chỉnh đăng ký đợt B học kỳ 20182 bắt đầu từ ngày 08h00 ngày 25/03/2019 đến 16h00 ngày 03/04/2019.
Sinh viên có nhu cầu học các học phần mã lớp mở kỳ 20182 B (từ tuần 33-40) có thể vào đăng ký thêm, chú ý sinh viên chỉ được đăng ký thêm học phần mở đăng ký, không thể điều chỉnh các học phần đã đăng ký thành công.
Sinh viên đăng ký trên website: https://dk-sis.hust.edu.vn/Users/Login.aspx